Blogger Backgrounds

masa itu emas

pengikut SETIA

PEMINAT SETIA =)

Sunday, 26 February 2012

Pentaksiran

Penilaian Formatif

Wednesday, 11 January 2012

PENTAKSIRAN

DEFINISI PENTAKSIRAN:

¢Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksudduduk bersamadengan pelajar dan mengesahkan respon adalah samadengan apa yang dimaksudkan.
¢Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan datadengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untukmembuat keputusan.
(Salvia danYseldyke, 1978)
¢Pentaksiran adalah proses pengumpulandan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkankeputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadanganpenempatan.
(Gearheart, 1990)
¢Pentaksiran dari segi definisipula adalah merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod, danmenggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan.
(David Lambert dan David Lines, 2000)
¢Pentaksiran dalambidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yangmerangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahmaklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu.
(Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000)


KEPENTINGAN PETAKSIRAN:
¢Mendapatkan gambaran prestasi murid dalam P&P.
¢Menilai aktiviti yang dijalankan semasa proses P&P.
¢Guru boleh memperbaiki proses P&P.


CIRI-CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK:
¢Kekomprehensifan
¢Keobjektifan
¢Kebolehtadbiran
¢Kesahan skor
¢Kebolehpercayaan skor
¢Kemudahtafsiran